Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Namens de Minister van Veiligheid en Justitie screent Dienst Justis (Afdeling Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag ofwel COVOG), (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Mocht u problemen ondervinden met de verkrijging van een VOG, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u bijstaan in alle fases van de procedure.

Informatie VOG

De VOG vindt zijn grondslag in de artikelen 28 tot en met 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het beoordelingskader voor VOG-aanvragen is nader uitgewerkt in de Beleidsregels VOG natuurlijke personen en rechtspersonen en integriteitsverklaring beroepsvervoer 2011 (de beleidsregels). De beleidsregels zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/vog.

Dienst Justis ontvangt ten behoeve van de beoordeling van VOG-aanvragen alle justitiële gegevens uit het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Met uitzondering van vrijspraken, betrekt de Dienst Justis alle justitiële gegevens in de beoordeling, dus naast (on)herroepelijke veroordelingen ook transacties en openstaande zaken. Halt-afdoeningen zijn niet opgenomen in de gegevens van JDS en staan niet aan de afgifte van een VOG in de weg.

De reguliere terugkijktermijn waarbinnen een aanvrager niet met justitie in aanraking mag zijn gekomen, bedraagt in beginsel vier jaren. Als de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag een vrijheidsbenemende straf of maatregel opgelegd heeft gekregen, wordt die periode bij de terugkijktermijn opgeteld. In bepaalde gevallen geldt een afwijkende termijn, zoals voor het aanvragen ten behoeve van een taxichauffeurpas (5 jaren) of lidmaatschap van een schietvereniging (8 jaren). In het geval van een zedendelict geldt een onbeperkte terugkijktermijn. 

Voor minderjarigen geldt hetzelfde beoordelingskader als voor meerderjarigen, ook wat betreft de terugkijktermijn van vier jaren.

Wanneer in de van toepassing zijnde terugkijktermijn geen justitiële gegevens worden aangetroffen, wordt de VOG in beginsel afgegeven. Indien er justitiële gegevens worden aangetroffen wordt de aanvraag van de VOG beoordeeld aan het objectieve en subjectieve criterium.

Het objectief criterium betreft de vraag of de aangetroffen strafbare feiten, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering opleveren voor een behoorlijke uitoefening van de beoogde functie, indien deze worden herhaald in de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. De vraag of een strafbaar feit een belemmering oplevert, wordt bepaald door de relatie tussen het justitiële gegeven en de functie/taak/bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd.

Het subjectief criterium ziet op "omstandigheden van het geval" die er in een concreet geval toe kunnen leiden dat – ondanks dat sprake is van een relevant strafbaar feit – het belang van de aanvrager zwaarder dient te wegen dan het belang van beperking van de risico’s voor de samenleving. Door de aanvrager van de VOG kunnen omstandigheden aangevoerd worden die in de beoordeling dienen te worden betrokken.

Indien Dienst Justis voornemens is de afgifte van een VOG te weigeren, dan krijgt u eerst de gelegenheid om de kwestie toe te lichten, door middel van een zogenoemde zienswijze, voordat de definitieve beslissing valt. Ook kunt u dan uw strafrechtelijke gegevens inzien. Vervolgens ontvangt u een beslissing. Tegen een afwijzing kunt u in bezwaar gaan. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Mw. Mr. E.A. Blok-Le Cocq Jongsma Advocaten

Mw. Mr. E.A. Blok

Contact
© 2021 Le Cocq Jongsma Blok Advocaten
design & powered by AWINK Websolutions